Mieszalność i rozpuszczalność rozpuszczalników organicznychRozpuszczalniki są chemikaliami, bez których nie może obejść się żadna praca malarska. Dlatego bardzo ważne jest, aby znać podstawowe właściwości tych substancji, zwłaszcza takie jak rozpuszczalność i mieszalność.

Terminy mieszalny i rozpuszczalny są często używane w sposób, który może powodować semantyczne zamieszanie. Jednoznaczne definicje robocze tych terminów są następujące:

Mieszalne

Dwa składniki, które mogą być mieszane ze sobą w dowolnym stosunku bez tworzenia dwóch oddzielnych faz nazywamy mieszalnymi. Z kolei dwa składniki, które po zmieszaniu tworzą odrębne warstwy, są niemieszalne.

Rozpuszczalny

Składnik zawarty w dowolnej ilości w rozpuszczalniku jest w nim rozpuszczalny. Największa ilość substancji A, która rozpuści się w danej ilości rozpuszczalnika B nazywana jest rozpuszczalnością (lub rozpuszczalnością graniczną) A w B.

Wyrażenia takie jak "częściowo mieszalny" (tj. o niskiej rozpuszczalności) lub "całkowicie rozpuszczalny" (tj. mieszalny) prowadzą jedynie do nieporozumień i należy ich unikać.

Dlaczego potrzebne są karty mieszalności rozpuszczalników organicznych?

Wykresy mieszalności rozpuszczalników są przydatnym źródłem informacji, ale nie należy doszukiwać się w nich więcej znaczeń niż są w nich zawarte. Gdy parę rozpuszczalników określa się jako "niemieszające się", oznacza to jedynie, że oba składniki tworzą dwie oddzielne fazy po zmieszaniu w pewnym stosunku. Nie oznacza to, że składniki są nierozpuszczalne w stopniu, który jest użyteczny (lub szkodliwy) dla chromatografii.

Wpływ temperatury na rozpuszczalność

Rozpuszczalność w dużym stopniu zależy od temperatury, dlatego należy zachować ostrożność podczas pracy z mieszaniną rozpuszczalników, która jest bliska nasycenia. Jest to szczególnie ważne, gdy proces mieszania rozpuszczalnika jest wyraźnie egzotermiczny (np. mieszanina metanol/woda) lub endotermiczny (np. mieszanina acetonitryl/woda), a końcowa objętość jest uzyskiwana przez rozcieńczenie objętościowe.

Na przykład, jeżeli proces mieszania jest egzotermiczny, mieszanina rozpuszczalników może być początkowo mieszalna ze względu na wzrost jej temperatury. Jednakże, roztwór może rozdzielić się na dwie fazy, gdy ostygnie do temperatury pokojowej. Można tego uniknąć i uzyskać dokładniejszy skład rozpuszczalnika, odmierzając oddzielnie dokładne objętości każdego ze składników fazy ruchomej (ilości powinny być poniżej granicy rozpuszczalności), dodając je do siebie, pozwalając na ustalenie się równowagi i używając otrzymanego roztworu.

Aby kupić rozpuszczalniki i inne odczynniki, wejdź na stronę sklep z odczynnikami chemicznymi.

Lascia un commento